ambulance chaser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambulance chaser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambulance chaser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambulance chaser.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ambulance chaser

    an unethical lawyer who incites accident victims to sue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).