amarillic typhus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amarillic typhus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amarillic typhus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amarillic typhus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amarillic typhus

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh sốt vàng