alytes obstetricans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alytes obstetricans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alytes obstetricans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alytes obstetricans.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alytes obstetricans

    Similar:

    obstetrical toad: European toad whose male carries the fertilized eggs wrapped around its hind legs until they hatch

    Synonyms: midwife toad

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).