alumroot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumroot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumroot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumroot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alumroot

    any of several herbs of the genus Heuchera

    Synonyms: alumbloom

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).