alumbloom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alumbloom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alumbloom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alumbloom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alumbloom

    Similar:

    alumroot: any of several herbs of the genus Heuchera

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).