alternanthera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alternanthera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alternanthera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alternanthera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alternanthera

    genus of low herbs of tropical America and Australia; includes genus Telanthera

    Synonyms: genus Alternanthera

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).