altered volcanic rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

altered volcanic rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm altered volcanic rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của altered volcanic rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • altered volcanic rock

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đá núi lửa phong hóa