alopius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alopius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alopius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alopius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alopius

    type genus of the family Alopiidae; in some classifications considered a genus of the family Lamnidae

    Synonyms: genus Alopius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).