aloneness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aloneness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aloneness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aloneness.

Từ điển Anh Việt

  • aloneness

    /ə'lounnis/

    * danh từ

    tình trạng cô độc, tình trạng đơn độc

Từ điển Anh Anh - Wordnet