allowably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowably.

Từ điển Anh Việt

  • allowably

    xem allow

Từ điển Anh Anh - Wordnet