allergen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allergen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allergen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allergen.

Từ điển Anh Việt

 • allergen

  * danh từ

  chất gây dị ứng; dị ứng nguyên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • allergen

  * kỹ thuật

  y học:

  dị ứng nguyên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • allergen

  any substance that can cause an allergy