all-steel body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-steel body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-steel body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-steel body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-steel body

    * kỹ thuật

    khung thép