all-purpose blade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-purpose blade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-purpose blade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-purpose blade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-purpose blade

    * kỹ thuật

    lưỡi (gạt) thông dụng