all-powerful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-powerful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-powerful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-powerful.

Từ điển Anh Việt

  • all-powerful

    /'ɔ:l'pauəful/

    * tính từ

    nắm hết quyền lực; có mọi quyền lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet