all-glass construction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-glass construction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-glass construction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-glass construction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-glass construction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kết cấu toàn kính