alkaloid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaloid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaloid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaloid.

Từ điển Anh Việt

 • alkaloid

  /'ælkəlɔid/

  * danh từ

  (hoá học) Ancaloit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkaloid

  * kỹ thuật

  y học:

  ancaloit một trong các nhóm kbác nhau của các chất chứa nítrogen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alkaloid

  natural bases containing nitrogen found in plants