alice-josephine pons nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alice-josephine pons nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alice-josephine pons giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alice-josephine pons.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alice-josephine pons

    Similar:

    pons: United States coloratura soprano (born in France) (1904-1976)

    Synonyms: Lily Pons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).