algiers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algiers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algiers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algiers.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algiers

    an ancient port on the Mediterranean; the capital and largest city of Algeria

    Synonyms: Algerian capital

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).