aleukemic lymphadenosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aleukemic lymphadenosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aleukemic lymphadenosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aleukemic lymphadenosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aleukemic lymphadenosis

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh tăng sinh mô bạch huyết không tăng bạch cầu