alemite areola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alemite areola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alemite areola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alemite areola.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alemite areola

    * kỹ thuật

    nhớt

    núm vô mỡ