aldol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldol.

Từ điển Anh Việt

 • aldol

  * danh từ

  (hoá học) Anđola

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aldol

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  anđol

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aldol

  an oily colorless liquid obtained by the condensation of two molecules of acetaldehyde; contains an alcohol group (-OH) and an aldehyde group (-CHO)

  Synonyms: aldehyde-alcohol