aldehyde nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aldehyde nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aldehyde giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aldehyde.

Từ điển Anh Việt

 • aldehyde

  /'ældihaid/

  * danh từ

  (hoá học) Anđehyt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aldehyde

  * kỹ thuật

  y học:

  anđehit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aldehyde

  any of a class of highly reactive chemical compounds; used in making resins and dyes and organic acids