albula vulpes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albula vulpes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albula vulpes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albula vulpes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • albula vulpes

    Similar:

    bonefish: slender silvery marine fish found in tropical mud flats and mangrove lagoons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).