albinotic fundus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

albinotic fundus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm albinotic fundus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của albinotic fundus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • albinotic fundus

    * kỹ thuật

    y học:

    đáy mắt màu trắng