aitken dust counter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aitken dust counter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aitken dust counter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aitken dust counter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aitken dust counter

    * kỹ thuật

    máy đo lượng bụi Aitken