airspace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airspace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airspace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airspace.

Từ điển Anh Việt

 • airspace

  * danh từ

  vùng trời, không phận

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • airspace

  * kinh tế

  không phận

  * kỹ thuật

  khoảng không

  xây dựng:

  khoảng không khí

  lớp không khí

  vùng trời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airspace

  the space in the atmosphere immediately above the earth

  Synonyms: air space

  the atmosphere above a nation that is deemed to be under its jurisdiction

  the plane was refused permission to enter Chinese airspace