airedale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airedale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airedale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airedale.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • airedale

    breed of large wiry-coated terrier bred in Yorkshire

    Synonyms: Airedale terrier

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).