airbrake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airbrake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airbrake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airbrake.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • airbrake

    a small parachute or articulated flap to reduce the speed of an aircraft

    Synonyms: dive brake

    a vehicular brake that operates by compressed air; especially for heavy vehicles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).