air-free nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-free nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-free giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-free.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-free

    * kỹ thuật

    chân không

    không có không khí