aids to air navigation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aids to air navigation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aids to air navigation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aids to air navigation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aids to air navigation

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phương tiện đạo hàng không gian