aide-memoire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aide-memoire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aide-memoire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aide-memoire.

Từ điển Anh Việt

  • aide-memoire

    * danh từ

    bản ghi chép tóm tắt cho dễ nhớ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aide-memoire

    a memorandum summarizing the items of an agreement (used especially in diplomatic communications)

    Synonyms: position paper