aid-giving agency nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aid-giving agency nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aid-giving agency giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aid-giving agency.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aid-giving agency

    * kinh tế

    cơ quan cung cấp viện trợ