agrobacterium tumefaciens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrobacterium tumefaciens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrobacterium tumefaciens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrobacterium tumefaciens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agrobacterium tumefaciens

    the bacteria that produce crown gall disease in plants

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).