agranulosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agranulosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agranulosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agranulosis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agranulosis

    Similar:

    agranulocytosis: an acute blood disorder (often caused by radiation or drug therapy) characterized by severe reduction in granulocytes

    Synonyms: granulocytopenia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).