agitating machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agitating machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agitating machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agitating machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agitating machine

    * kỹ thuật

    máy khuấy

    máy trộn