agastric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agastric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agastric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agastric.

Từ điển Anh Việt

  • agastric

    * tính từ

    thiếu dạ dày