agalite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agalite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agalite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agalite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agalite

    * kỹ thuật

    agalit (bột amian)