afterglow screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afterglow screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afterglow screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afterglow screen.

Từ điển Anh Việt

  • afterglow screen

    (Tech) màn hình lưu ảnh