afspc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afspc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afspc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afspc.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • afspc

    Similar:

    air force space command: a command of the United States Air Force that is responsible for defending the United States through its space and intercontinental ballistic missile operations

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).