afresh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

afresh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm afresh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của afresh.

Từ điển Anh Việt

 • afresh

  /ə'freʃ/

  * phó từ

  lại lần nữa

  to start afresh: bắt đầu lại từ đầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • afresh

  again but in a new or different way

  start afresh

  wanted to write the story anew

  starting life anew in a fresh place

  Synonyms: anew