aethusa cynapium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aethusa cynapium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aethusa cynapium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aethusa cynapium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aethusa cynapium

    Similar:

    fool's parsley: European weed naturalized in America that resembles parsley but causes nausea and poisoning when eaten

    Synonyms: lesser hemlock

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).