aerophotograph nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerophotograph nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerophotograph giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerophotograph.

Từ điển Anh Việt

  • aerophotograph

    /'eərou'foutəgrɑ:f/

    * danh từ

    ảnh chụp từ máy bay