aerogen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerogen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerogen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerogen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerogen

    * kỹ thuật

    y học:

    vi khuẩn sinh hơi