aerobe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerobe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerobe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerobe.

Từ điển Anh Việt

  • aerobe

    /'eəroub/

    * danh từ

    vi sinh vật ưa khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aerobe

    an organism (especially a bacterium) that requires air or free oxygen for life