adviser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adviser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adviser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adviser.

Từ điển Anh Việt

 • adviser

  /əd'vaizə/ (advisor) /əd'vaizə/

  * danh từ

  người khuyên bảo, người chỉ bảo, cố vấn

  legal adviser: cố vấn pháp lý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adviser

  * kinh tế

  cố vấn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adviser

  an expert who gives advice

  an adviser helped students select their courses

  the United States sent military advisors to Guatemala

  Synonyms: advisor, consultant