adroit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adroit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adroit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adroit.

Từ điển Anh Việt

 • adroit

  /ə'drɔit/

  * tính từ

  khéo léo, khéo tay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adroit

  quick or skillful or adept in action or thought

  an exceptionally adroit pianist

  an adroit technician

  his adroit replies to hecklers won him many followers

  an adroit negotiator

  Antonyms: maladroit