adrenergic agonist eyedrop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adrenergic agonist eyedrop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adrenergic agonist eyedrop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adrenergic agonist eyedrop.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adrenergic agonist eyedrop

    a treatment for glaucoma; the eyedrops reduce intraocular pressure by decreasing the production of aqueous humor and increasing its drainage through the uveoscleral pathway

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).