adnexal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adnexal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adnexal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adnexal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adnexal

    of or pertaining to adnexa

    Synonyms: annexal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).