aditus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aditus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aditus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aditus.

Từ điển Anh Việt

  • aditus

    * danh từ

    cửa; lỗ mở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aditus

    * kỹ thuật

    đường vào