adipic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adipic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adipic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adipic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adipic

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc mỡ